Algemene Voorwaarden

Door deze site te bezoeken of te gebruiken als geregistreerd gebruiker verklaart u zich onvoorwaardelijk volledig akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring.

CARproWEB is eigendom van derden.

1. Doel van de site

 www.carproweb.com en alle subdomeinen zijn webplatformen die het voor de geregistreerde gebruikers mogelijk maakt om onderling (B2B) wagens te verhandelen. CARproWEB treedt hierbij dan ook uitsluitend op als bemiddelaar.

2. Licentie

2.1. Voorwaarden licentie        

Om wagens te kunnen veilen of kopen op  CARproWEB dient een geregistreerd gebruiker te beschikken over een licentie voor CARproWEB.

 Een licentie wordt toegekend aan ieder bedrijf dat actief is, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de aan- en/of verkoop van voertuigen en ook als dusdanig geregistreerd staat. Bovendien dient het bedrijf aanvaard te worden door  CARproWEB als geregistreerd gebruiker.

CARproWEB kan een licentie weigeren zonder zich hiervoor te moeten verantwoorden.

Een licentie vangt aan op de datum dat de gebruiker zijn logingegevens ontvangt per e-mail.

Teneinde www.carproweb.com en de subdomeinen te kunnen gebruiken ontvangt een geregistreerd gebruiker een login en paswoord. Dit paswoord is strikt persoonlijk en mag met niemand worden gedeeld. Bij verlies of misbruik dient onmiddellijk een ander paswoord te worden aangevraagd.

2.2. Duur licentie

Een licentie geldt voor een looptijd van 1 jaar. De verlenging ervan gebeurt stilzwijgend. U kan uw licentie opzeggen dmv. een mail naar licentie@carproweb.com; dit uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de lopende licentie.

2.3. Be√ęindiging licentie

CARproWEB¬†heeft het recht, zonder enige vorm van schadevergoeding, een licentie te blokkeren, deactiveren of be√ęindigen. Motieven hiervoor kunnen zijn, maar niet hiertoe beperkt:

 • Het niet naleven van de Privacyverklaring.
 • Het niet naleven van deze Algemene voorwaarden.
 • Daden stellen, in de meest brede zin, die CARproWEB direct of indirect schade kunnen berokkenen, onder welke vorm ook.
 • De website gebruiken voor praktijken met illegaal karakter.
 • Informatie of foto's plaatsen, die niet stroken met het doel van deze site en/of mogelijk indruisen tegen de wet.
 • Het niet respecteren van betalingstermijnen, afspraken of overeenkomsten¬† met CARproWEB of andere geregistreerde gebruikers.
 • Het niet respecteren met de wetgeving die van toepassing is bij de verkoop in B2B van voertuigen, nationaal en internationaal.

Bij het deactiveren of be√ęindigen van de licentie van een geregistreerd gebruiker, blijven zijn lopende transacties geldig en dienen ze te worden afgehandeld zoals gebruikelijk en conform deze algemene voorwaarden. Het niet naleven hiervan geeft recht op eis tot schadevergoeding door¬† CARproWEB¬†en/of de geregistreerde gebruikers waarmee de betreffende transacties plaatsvonden.

3. De gebruiker.

3.1. Categorie√ęn van toegelaten geregistreerde gebruikers.

* eenmanszaak, beschikkend over een geldig BTW-nr, beroepsmatig actief zijn in de aan- en verkoop van voertuigen en als dusdanig ook geregistreerd staan.

* bedrijf met een vennootschapsvorm, beschikkend over een geldig BTW-nr, beroepsmatig actief zijn in de aan- en verkoop van voertuigen en als dusdanig ook geregistreerd staan.

3.2. Registratie als gebruiker

Om toegang te krijgen tot de website dient u zich te registreren als gebruiker. U moet hierbij voldoen aan een aantal criteria:

 • Minimum leeftijd 18 jaar, gemachtigd en in staat zijn zich, in eigen naam of in naam van zijn bedrijf of het bedrijf waarvoor hij werkt, akkoord te verklaren met de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring.
 • De machtiging hebben voor zichzelf of als vertegenwoordiger van zijn bedrijf of het bedrijf waarvoor hij werkt om te registreren bij CARproWEB.
 • De machtiging hebben voor zichzelf of als vertegenwoordiger van zijn bedrijf of het bedrijf waarvoor hij werkt om voertuigen aan te bieden en te verkopen op CARproWEB.
 • De machtiging hebben voor zichzelf of als vertegenwoordiger van zijn bedrijf of het bedrijf waarvoor hij werkt om te bieden op voertuigen bij CARproWEB en ze tevens te kopen.
 • Voldoen aan de kwaliteitseisen van CARproWEB.
 • U draagt als zaakvoerder de volledige verantwoordelijkheid over alle daden die u en/of uw personeel stellen op het veilingplatform van CARproWEB en bij de transacties die er betrekking op hebben.
 • U dient erover te waken dat uw werknemers de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van CARproWEB kennen en respecteren.

CARproWEB heeft het recht een geregistreerd gebruiker tijdelijk of definitief te verwijderen van www.carproweb.com en alle subdomeinen indien betrokkene inbreuken pleegt op één of meerdere regels van de Privacyverklaring en/of de Algemene Voorwaarden. Is de geregistreerde gebruiker een bedrijf dan kan ofwel het bedrijf of een gebruiker binnen dat bedrijf individueel tijdelijk of definitief verwijderd worden.

3.3. Uw gegevens als geregistreerd gebruiker

Uw gegevens als geregistreerd gebruiker zijn enkel zichtbaar voor de andere geregistreerde gebruikers indien ze een contact van u zijn.

3.4. De geregistreerde gebruiker als verkoper

Als verkoper staat u garant:

-          Het voertuig dat u aanbiedt voldoet aan de hiernavolgend criteria (punt 4), door  CARproWEB opgelegd.

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Het voertuig dat u aanbiedt volledig overeenstemt met de omschrijving die u ervan geeft, zijnde: merk, model, versie, leeftijd, kilometerstand, chassisnummer, kleur, interieur, opties, koetswerkschade, interieurschade, defecten, gebreken, technische problemen, mechanische problemen, en al wat verder nog invloed kan hebben op de re√ęle (rest)waarde van het voertuig.

-          dat u kan aantonen de rechten te hebben om dit voertuig aan te bieden.

-          dat u / uw bedrijf onvoorwaardelijk en rigoureus bij iedere transactie de geldende nationale en internationale wetgeving naleeft (vb. BTW, fiscaliteit,...).

U bent verplicht de eerste toewijzing van het voertuig aan de koper die het hoogste bod heeft uitgebracht op het ogenblik van de afsluiting van de veiling te respecteren.

U dient de door u opgegeven leveringstermijn onvoorwaardelijk te respecteren. Afwijkingen hierop dienen schriftelijk te worden afgesproken met de koper, waarbij een kopie hiervan wordt bezorgd aan  CARproWEB per mail administratie@carproweb.com.

Facturatie dient te gebeuren volgens de hieronder vermelde voorschriften (punt 5.4.1).

Indien bij een nog over te nemen voertuig de eigenaar beslist het voertuig niet over te laten, dan komt de transactie te vervallen. De koper heeft hierbij geen recht van eis tot schadevergoeding. De veilingkost, betaald door de koper, wordt overgedragen naar een volgend dossier. Misbruiken hierbij worden bestraft met tijdelijke of definitieve uitsluiting van het veilingplatform.

3.5. De geregistreerde gebruiker als koper.

De koper maakt zich sterk over de rechten te beschikken om op voertuigen te bieden en ze ook aan te kopen, ongeacht of dit voor eigen rekening is of voor het bedrijf dat hij vertegenwoordigt.

De koper is verplicht een voertuig af te nemen wanneer het hem werd toegewezen door een aanbieder/verkoper. Het niet respecteren van deze regel geeft¬† CARproWEB¬†het recht onmiddellijk een schadevergoeding van ‚ā¨ 1.000,00 te innen; dit zonder enige vorm van gerechtelijke procedure.

Betalingen dienen te gebeuren volgens de hieronder vermelde voorschriften (punt 5.5.).

U dient de door de verkoper opgegeven leveringstermijn onvoorwaardelijk te respecteren. Afwijkingen hierop dienen schriftelijk te worden afgesproken met de verkoper, waarbij een kopie hiervan wordt bezorgd aan  CARproWEB per mail naar administratie@carproweb.com.

3.6. De contacten van de geregistreerde gebruiker.

U mag uw eigen contacten inbrengen voor de veilingen van  CARproWEB, zodat ook zij een bod kunnen uitbrengen op de wagens die u aanbied. Deze contacten worden met niemand gedeeld. Het blijft die contacten evenwel vrij om zichzelf te registreren als geregistreerd gebruiker.

Een contact heeft steeds het recht zichzelf tijdelijk of definitief te laten schrappen uit uw lijst met contacten; dit zonder enig recht van schadeloosstelling voor u en/of het contact.

4. Voertuigen

4.1. Welke voertuigen mag een geregistreerd gebruiker aanbieden op CARproWEB?

Een geregistreerd gebruiker mag alle voertuigen op www.carproweb.com aanbieden voor zover deze voertuigen tenminste voldoen aan volgende criteria:

-          Leeftijd van het voertuig: onbelangrijk.

-          Kilometerstand: onbelangrijk, maar deze dient wel de realiteit weer te geven. Kilometerfraude wordt bestraft met een eis tot schadevergoeding en de nodige juridische opvolging.

-          Voorzien voor het gebruik op de openbare weg.

-          Beschikken over de documenten die wettelijk bij het voertuig horen.

-          Het chassisnummer moet duidelijk controleerbaar zijn op het voertuig en de bijhorende documenten.

-          Vrij zijn van schulden, beslag of enige andere vorm van gelegitimeerd aanspraak maken op het voertuig door derden.

-          Eigendom zijn van diegene die het voertuig te koop aanbiedt. Betreft het een overname, dan dient het voertuig eigendom te zijn van wie het aanbiedt bij de verkoper, of moet deze persoon zich sterk kunnen maken het voertuig te mogen verkopen.

CARproWEB behoudt het recht om een voertuig tijdelijk of definitief te verwijderen van de site, zonder hiervoor in gebreke gesteld te kunnen worden of aangemaand te worden tot de betaling van een schadevergoeding.

4.2. Over te nemen voertuigen.

Een over te nemen voertuig is een voertuig dat een autoverkoper eventueel moet overnemen van een klant die overweegt om bij hem een ander voertuig te kopen, nieuw of tweedehands.

Bij een over te nemen voertuig zijn er enkele situaties waarbij een veiling, al dan niet voortijdig, afgesloten kan worden zonder gevolg:

-          De klant heeft beslist geen voertuig te kopen of de aankoop uit te stellen.

-          De klant heeft beslist een voertuig elders te kopen.

-          De klant heeft beslist een voertuig te kopen, maar zijn eigen voertuig zelf te verkopen.

Bovenvermelde situaties kunnen leiden tot misbruik om veilingen stelselmatig te annuleren. Om dit te voorkomen houdt  CARproWEB hiervan nauwkeurige statistieken bij. Bij vaststellen van misbruiken heeft CARproWEB het recht de betrokken verkoper en koper tijdelijk of definitief te verwijderen als geregistreerd gebruiker. Enkel op deze wijze kan zij de andere geregistreerde gebruikers een goed werkend platform bieden.

4.3. Verplicht te vermelden informatie over een voertuig

Merk, model, versie, leeftijd, kilometerstand, chassisnummer, kleur, interieur, opties, koetswerkschade, interieurschade, defecten, gebreken, technische problemen, mechanische problemen, en al wat verder nog invloed kan hebben op de re√ęle (rest)waarde van het voertuig.

4.4. Foto’s van het voertuig

De verkoper mag maximaal 8 foto’s toevoegen, voor zover zij bijdragen tot een goede beeldvorming van het betreffende voertuig.

Verplichte foto’s zijn:

*Een algemene foto exterieur.

* Een algemene foto interieur.

* Een foto met de kilometerstand.

* In geval van een over te nemen voertuig moet op 1 foto de nummerplaat duidelijk leesbaar zijn!

4.5. Veilingcriteria

De verkoper dient de criteria toe te voegen wanneer hij een voertuig ter veiling aanbiedt, zijnde:

* Beschikbaarheid van het voertuig.

Wanneer het voertuig beschikbaar zou kunnen zijn voor de koper. In geval van een over te nemen voertuig dient er rekening te worden gehouden met de leveringstermijn van het nieuwe voertuig van de actuele eigenaar.

* Minimumprijs van het voertuig.

De prijs die minimaal geboden dient te worden. Het is niet mogelijk een voertuig te plaatsen zonder minimumprijs.

* Biedtijd.

De tijd die de kopers krijgen om te bieden op een voertuig.

De verkoper weet pas op het ogenblik van de toewijzing wie de koper is en dit bovendien pas nadat deze laatste de veilingkost aantoonbaar heeft voldaan, ongeacht of het hier gaat om een contact van de verkoper of een ander geregistreerd gebruiker.

5. Procedure van veiling

5.1. Aanbieden van een voertuig

Om een voertuig aan te bieden gaat u als verkoper als volgt tewerk:

* U neemt contact met ons callcenter opdat een operator aldaar voor u de wagenfiche in een mum van tijd kunnen opstellen.

* Bedrijven die resorteren onder een Key Account Manager nemen contact op met deze laatste van wie zij dan de contactgegevens hebben.

* Onmiddelijk nadat de wagenfiche werd opgemaakt ontvangt de verkoper een mail waarin zich een link naar de wagenfiche bevindt.

* De verkoper vervolledigt de wagenfiche door:

- foto's toe te voegen. Dit kan rechtsreeks met de camera van een smartphone of door het uploaden vanop zijn computer.

- de veilingcriteria toe te voegen.

Eenmaal dit uitgevoerd kan hij de veiling van het voertuig starten.

Hij is niet verplicht het voertuig onmiddelijk te voeren. In dat geval kan hij de wagenfiche bewaren als concept om dan later het voertuig ter veiling aan te bieden.

De verkoper heeft steeds toegang tot de wagenfiche vanuit de voormelde email, maar tevens rechtstreeks vanaf het veilingplatform.

* Zolang een voertuig niet in veiling is kan de wagenfiche nog gewijzigd worden. Dit doet de verkoper door terug het callcenter te contacteren. De nummerplaat van het voertuig dient hierbij als referentie. In geval van een wagen uit voorraad geldt het chassisnummer als referentie.

5.1.1. Regels met betrekking tot de contactname met het callcenter:

> In principe wordt een oproep naar het callcenter binnen 15 seconden beantwoord.

> Indien alle operatoren van het callcenter bezet zijn, komt uw oproep terecht op een wachtlijst. Van zodra een operator vrij is word u door hem gecontacteerd en kan u vooralsnog de wagenfiche laten opstellen.

> Alle gesprekken met het callcenter worden opgenomen en gedurende 6 maanden bewaard. Op die manier kan bij eventuele discussies uitgemaakt worden wie eventuele fouten begaan zou hebben bij het opmaken van een wagenfiche.

> de geregistreerde gebruiker heeft geen recht van eis tot schadevergoeding indien, door omstandigheden, bovenvermelde punten niet gerespecteerd konden worden.

5.2. De veiling

* Eenmaal een voertuig in veiling is kan de wagenfiche niet meer gewijzigd worden. Fouten kunnen enkel gecorrigeerd worden door het voertuig te verwijderen en het opnieuw aan te bieden. Alle reeds voordien gedane biedingen op dit voertuig komen dan uiteraard automatisch te vervallen.

* Een geregistreerd gebruiker kan onbeperkt bieden op een voertuig.

* Een bod wordt steeds minimaal verhoogd met ‚ā¨ 100,00.

* Een bod is en blijft onvoorwaardelijk bindend voor de koper. Het niet respecteren van deze regel geeft¬† CARproWEB¬†het recht onmiddellijk een schadevergoeding van ‚ā¨ 1.000,00 te innen; dit zonder enige vorm van gerechtelijke procedure.

* Bij afloop van de veiling wordt het voertuig automatisch voor de eerste maal toegewezen aan de hoogst biedende. Hiervoor dient de verkoper niets te doen.

5.2.1. Geldigheidsduur van een bod

Een bod dat werd uitgebracht door een geregistreerd gebruiker is geldig gedurende een termijn, afhankelijk van de biedtijd, en wel:

* bij een 10min veiling is een bod 24u geldig, startend op het ogenblik dat de veiling afloopt, ongeacht of dit het hoogste bod is of niet.

. Vind deze veiling plaats op zaterdag dan is het bod 48u geldig.

* bij een 20min veiling is een bod 24u geldig, startend op het ogenblik dat de veiling afloopt, ongeacht of dit het hoogste bod is of niet.

. Vind deze veiling plaats op zaterdag dan is het bod 48u geldig.

* bij een 1u veiling is een bod 24u geldig, startend op het ogenblik dat de veiling afloopt, ongeacht of dit het hoogste bod is of niet.

. Vind deze veiling plaats op zaterdag dan is het bod 48u geldig.

* bij een 24u veiling is een bod 5 werkdagen geldig, startend op het ogenblik dat de veiling afloopt, ongeacht of dit het hoogste bod is of niet.

* bij een 48u veiling is een bod 5 werkdagen geldig, startend op het ogenblik dat de veiling afloopt, ongeacht of dit het hoogste bod is of niet.

5.3. Toewijzen van een voertuig

5.3.1. Eerste toewijzing.

Op het einde van de veiling wordt een voertuig automatisch voor een eerste maal toegewezen aan de bieder met het hoogste bod, dit zonder tussenkomst van de verkoper.

5.3.2. Definitieve toewijzing.

De definitieve toewijzing dient te gebeuren als volgt:

* betreft het een overname, dan dient dit te gebeuren dezelfde dag dat het voertuig aantoonbaar op papier door de verkoper wordt overgenomen van de klant.

* betreft het een voertuig uit voorraad, dan dient dit te gebeuren dezelfde dag dat de veiling van het voertuig afloopt.

* de definitieve toewijzing gebeurt vanuit de wagenfiche en dient manueel te worden uitgevoerd door de verkoper.

* quasi onmiddellijk na de definitieve toewijzing ontvangt de koper de factuur voor de veilingkost van  CARproWEB.

* nadat de koper de factuur voor de veilingkost van  CARproWEB heeft voldaan ontvangen koper en verkoper een email waarin zij elkaars gegevens terugvinden. vanaf dat ogenblik verloopt de verdere transactie rechtstreeks tussen verkoper en koper. CARproWEB beperkt zich vanaf dan enkel tot het toekijken of de transacties vlot verlopen.

5.3.3. Annulatie van een toegewezen voertuig.

De verkoop van een defintief toegewezen voertuig kan slechts in volgende gevallen:

-          De wagen werd overgenomen door de verkoper, maar tussen de periode van bestelling en levering van het nieuwe voertuig heeft de klant beslist het voertuig niet meer over te laten.

-           De wagen werd overgenomen door de verkoper, maar tussen de periode van bestelling en levering van het nieuwe voertuig is de staat visueel, technisch of mechanisch zodanig veranderd dat de verkoper verplicht werd van de overname af te zien.

CARproWEB kijkt nauwlettend toe op de wijze waarop veilingen verlopen. Misbruiken van de mogelijkheid van annulatie kan leiden tot tijdelijke of definitieve uitsluiting van verkoper en/of verkoper.

5.4. Facturatie van een verkocht voertuig.

5.4.1. Facturatie voertuig:

Een voertuig dat via www.carproweb.com wordt verkocht wordt door de verkoper rechtstreeks gefactureerd aan de koper. Dit kan pas van zodra de verkoper zelf eigenaar is geworden van het voertuig bij de fysische inname van het voertuig.

Verkoper en koper verbinden zich ertoe de geldende wetgeving met betrekking tot handelstransacties, fiscaliteit en BTW rigoureus na te leven.

5.4.2. Facturatie veilingkost:

CARproWEB factureert de veilingkost enkel en rechtstreeks aan de koper op het ogenblik dat de verkoper de overname van het voertuig heeft bevestigd, door middel van de definitieve toewijzing.

5.4.3. Facturatie eventuele expertise:

De expertise wordt op verzoek van een geregistreerd gebruiker gepland door  CARproWEB. De expertise wordt door CARproWEB gefactureerd aan de partij die de expertise heeft aangevraagd.

5.5. Betalingen

5.5.1. Betaling factuur voertuig:

De betalingsmodaliteiten worden in principe overeengekomen tussen koper en verkoper. Toch mag een voertuig enkel en alleen geleverd worden na integrale betaling van het voertuigen en andere facturen die horen bij de transactie (veilingkost  CARproWEB, expertise, transport).

In regel dient deze factuur betaald te zijn binnen de 48u na datum factuur.

5.5.2. Betaling factuur veilingkosten:

In regel dient deze factuur betaald te zijn binnen de 48u na datum factuur.

5.5.3. Betaling factuur expertise:

In regel dient deze factuur betaald te zijn binnen de 48u na datum factuur. Een expertise wordt pas uitgevoerd na de voorafgaandelijke betaling ervan.

5.6. Levering van het voertuig

De leveringsmodaliteiten (tijdstip, locatie en transportwijze) worden in principe besproken en overeengekomen tussen de koper en verkoper onderling en vallen volledig buiten de verantwoordelijkheid van  CARproWEB.

Toch dienen ook hier een aantal regels te worden gerespecteerd:

-          Een voertuig mag pas worden geleverd aan de koper vanaf het ogenblik dat alle betalingen bij deze transactie uitgevoerd werden. Dit zijn: de betaling van het voertuig, de betaling van de veilingkosten van  CARproWEB, de betaling van de eventuele expertise.

-          De verkoper dient het beloofde leveringstermijn onvoorwaardelijk te respecteren. Geschillen ingevolge een mogelijke vertraging (vb. door langere leveringstermijn) dienen tussen koper en verkoper onderling in der minne te worden afgehandeld.  CARproWEB kan hierbij niet aansprakelijk gesteld worden.

-          Het overeengekomen leveringstijdstip dient te worden gerespecteerd door verkoper en koper.

-         De locatie van levering wordt door koper en verkoper onderling afgesproken.

5.7. Geschil & Expertise

De koper heeft het recht bij geschillen met de verkoper om een onafhankelijke expertise van het voertuig aan te vragen.  CARproWEB zal dan een expertise laten uitvoeren door een automobielexpert of organisatie/bedrijf dat de kwalificatie bezit om expertises uit te voeren. De kosten van de expertise worden gedragen door de partij die de expertise aanvraagt. De expertise wordt pas uitgevoerd nadat de betaling ervoor werd voldaan.

6. Tarief

6.1. Licentie

Het gebruik van www.carproweb.com en zijn subdomeinen is kosteloos voor geregistreerde gebruikers.

 

6.2. Plaatsingskost

Het plaatsen van een voertuig is kosteloos.

 

6.3. Communicatiekost

Tijdens de lanceringsperiode zijn er geen extra communicatiekosten bij het contacteren van het callcenter.

 

6.4. Veilingkost Carproweb

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Verkoopt u een voertuig aan een eigen contact, dan heeft¬† CARproWEB¬†het recht u een veilingkost aan te rekenen van ‚ā¨75,00 + BTW.

-          Verkoopt u een voertuig aan een geregistreerd gebruiker van  CARproWEB, die niet een contact van u is, dan mag CARproWEB u een veilingkost aanrekenen als volgt:

* voor voertuigen met een hoogste veilingprijs van ‚ā¨0,00 tot 9.999,00‚ā¨ (incl. BTW): ‚ā¨150 + BTW

* voor voertuigen met een hoogste veilingprijs vanaf 10.000,00‚ā¨ (incl. BTW): ‚ā¨250 + BTW factureren.

6.5. Expertise

 

Een expertise kost ‚ā¨150,00 +BTW.

 

CARproWEB houdt zich ten alle tijde het recht voor tariefwijzigingen door te voeren, hierbij rekening houdend met de geldende regelgeving terzake.

7. Statistieken & criteria.

CARproWEB houdt globale en individuele statistieken bij met onder andere het oogmerk om de geregistreerde gebruikers informatie te verschaffen over de contacten die zij als zakenpartner leren kennen via www.carproweb.com, alsook over de voertuigen die ter veiling worden aangeboden.

Punten als correctheid van informatie, vlotheid van transactie, correctheid en stiptheid bij facturatie en betalingen zijn cruciale beoordelingscriteria.

8. Intellectuele eigendom & Copyright

De intellectuele eigendom van www.carproweb.com en zijn subdomeinen, in de meest brede zin, behoort toe aan derden evenals de domein, de benaming en logo’s.

<